Selected Families and Individuals


Johnny Esmarch PEDERSEN [Parents]. Johnny married Fatmana Esmarch PEDERSEN.

Fatmana Esmarch PEDERSEN was born on 10 Feb 1988. Fatmana married Johnny Esmarch PEDERSEN.

They had the following children.

  F i
Erica Esmarch PEDERSEN was born on 23 Dec 2006.
  F ii
Amalie Esmarch PEDERSEN was born on 25 May 2008.
  M iii
Valdemar Esmarch PEDERSEN was born on 24 Nov 2010.

Vinhandler Jacob ROHDE was born 1 in 1712 in København. He was buried on 14 Apr 1760 in København. Jacob married Laurentia Georgiola URSIN in 1741 in Nakskov.

Laurentia Georgiola URSIN [Parents] was born 1 in 1722 in Nakskov. She was christened on 1 Jan 1722 in Nakskov. Laurentia married Vinhandler Jacob ROHDE in 1741 in Nakskov.

se: http://www.brahetrolleborg.lokalarkiver.dk/15a_tavle_4_Ursin.htm

They had the following children.

  M i Regm.Qvarter Mæster Frederik Eisenberg ROHDE was born in 1747. He died on 12 Nov 1818.

Præst i Nakskov Georg Jørgen Lauritsen URSIN [Parents] was born on 19 Dec 1670 in Jerslev. He died on 12 Aug 1727. Georg married 1 Anne Sophie EISENBERG on 23 Jan 1704.


Iflg: http://www.brahetrolleborg.lokalarkiver.dk/15a_tavle_4_Ursin.htm
G. J. L. Ursin var en stor lingvist og videnskabsmand; han kunne digte i 18 og tale 9 sprog. Da rygtet om hans lærdom kom Kong Christian den 5te for øren, blev han i 1698 beskikket til conrector ved Københavns skole. Under Kong Frederik den 4de blev han i 1702 kaldet til præst for den dansk-lutherske kirke i London. Han prædikede ofte for Prins Jørgen som tilbød ham plads som confessionarius med £ 1500 (27.000 kr.) årlig løn, hvilket han dog afslog. For at styrke sit ved stenkultågen i London svækkede helbred gjorde han en rejse til Frankrig. I 1713 blev han sognepræst i Nakskov, hvor han virkede i flere år.

Iflg. Dansk Biografisk Leksikon, XVIII
Ursin, Georg (Jørgen), 1670-1727, Præst, blev født 19. Dec. 1670 i Jerslev (ved Hjørring), hvor hans Fader, Laurids Bjørn – latiniseret «Ursinus» – var Præst (d. 1684); Moderen, Anna f. Hemmet, var Sønnedatter af Biskop, Dr. Iver Hemmet (VII, 323). Han blev Student fra Aalborg 1689 og studerede ivrig ældre og nyere Sprog; bl. a. skrev han et Digt til Gehejmeraad Moth i 18 Tungemaal og var bekjendt som et Vidunder ved sin Sproglærdom. Foruden at kunne tale Hebraisk, Græsk og Latin bevægede han sig med Færdighed i de fleste evropæiske Sprog, endog Polsk, som han lærte ved at undervise den polske Minister i Dansk. Han boede 1694-98 paa Borchs Kollegium og var Dekan paa Kommunitetet. Som saadan holdt han bibelske, homiletiskeog filosofiske Forelæsninger. Tillige var han ansat ved Universitetsbibliotheket. Hans Studium omfattede alle Videnskaber, og han var en enestaaende Polyhistor her hjemme. 1698 blev han Konrektor ved Kjøbenhavns Skole, og s. A. tog han Magistergraden. 1702 udnævntes han til Præst ved den danske Kirke i London, hvor han nød stor Anseelse og oftere prædikede for Prins Jørgen, hvis Yndest han vandt, saa at det blev tilbudt ham at blive Prinsens Konfessionarius med meget høj Løn; men han frabad sig Æren. 1708 holdt han Sørgetale over Prinsen. Kulrøgen i London angreb hans Bryst, saa at han for sit Helbreds Skyld i flere Maaneder opholdt sig i Frankrig, hvor Jesuiterne gjærne vilde have fat i ham. Ofte søgte han Forflyttelse til Fædrelandet, men først 1713 opnaaede han at blive Sognepræst i akskov. Han havde gjort store Forarbejder til en Udgave af Bibelen med Parafraser; men Udgivelsen stødte paa Modstand hos Professorerne, der ikke vilde approbere den, førend de havde faaet indsendt det fuldstændige Værk. Gjentagne Gange rejste han til Kjøbenhavn for personlig at faa ryddet Hindringerne af Vejen og opnaa Privilegium for Værket. Da han saaledes 1727 var draget til Hovedstaden, bortreves han under sit Ophold der, 12. Avg. Hans Hustru, Anna Sofie Eisenberg (f. 1682), hvem han havde ægtet 1704, og som var Datter af Byfoged Frederik E. i Kjøbenhavn, døde en Maaned efter Manden i Nakskov. Hun var i England ligesom Manden berømt for sine omfattende Kundskaber og kom meget i Hofkredsen. Foruden 7 Døtre havde de en eneste Søn, Frederik Ursin  (f. i London 1712, d. 1755 paa Udrejsen til Vestindien, hvor han var beskikket til Byfoged paa St. Croix). Han udgav efter Faderens Død adskillige af dennes Skrifter, saaledes Brudstykker af Bibelparafrasen (Gamle Testamentes poetiske Bøger, 2 Dele, 1740-41; Jacobs Brev, 1748) m. fl. Selv var han Stifter af det ældste praktisk-juridiske Selskab i Kjøbenhavn. Thottske Saml. 4to Nr. 1921. Lærde Tid. 1752, S. 412 ff. Worm, Lex. over lærde Mænd. A. Jantzen.

Anne Sophie EISENBERG [Parents] was born 1 on 30 Dec 1682 in København. She died on 20 Sep 1727. She was buried on 26 Sep 1727 in Nakskov. Anne married 2 Præst i Nakskov Georg Jørgen Lauritsen URSIN on 23 Jan 1704.

They had the following children.

  F i Laurentia Georgiola URSIN was born in 1722.

byfoged i Kbh. Frederik Pedersen EISENBERG. Frederik married Anne DIDRIKSDATTER.

Anne DIDRIKSDATTER. Anne married byfoged i Kbh. Frederik Pedersen EISENBERG.

They had the following children.

  F i Anne Sophie EISENBERG was born on 30 Dec 1682. She died on 20 Sep 1727.

præst i Jerslev Laurits Jensen Bjørn (URSIN) [Parents] was born 1 about 1606. He died in 1684. Laurits married Anna Petersdatter HEMMET.

Ursinus er en latinisering af Bjørn.

Anna Petersdatter HEMMET [Parents] was born 1 about 1642. She died on 2 Apr 1716. Anna married præst i Jerslev Laurits Jensen Bjørn (URSIN).

They had the following children.

  M i Præst i Nakskov Georg Jørgen Lauritsen URSIN was born on 19 Dec 1670. He died on 12 Aug 1727.

Peder Iversen HEMMET [Parents] was born in Oct 1603 in Hemmet. He died on 21 Jan 1644. Peder married Anna Hansdatter ØLGOD on 12 Sep 1630.

Anna Hansdatter ØLGOD. Anna married Peder Iversen HEMMET on 12 Sep 1630.

They had the following children.

  F i Anna Petersdatter HEMMET was born about 1642. She died on 2 Apr 1716.

Biskop i Ribe Ivar IVARSEN [Parents] was born about 1564. He died on 6 Jan 1629 in Ribe. Ivar married Karen Pedersdatter BAGGESEN on 27 Nov 1603 in Ribe.

Dansk Bibliografisk Leksikon

Hemmet, Iver Iversen, 1564-1629, Biskop, var født i Hemmet i Ribe Stift og Søn af Præsten Iver Gregersen og Maren Clausdatter. Han gik i Ribe Skole, studerede derefter Theologi og Astronomi og opholdt sig nogle Aar paa Uranieborg som Tyge Brahes Medhjælper. 1590 blev han Rektor i Ribe, hvor han fortsatte sine astronomiske Studier og udgav en Almanak for 1592. Samtidig hermed skal han ogsaa have øvet Lægekunsten. 1596 blev han Lektor i Theologi i Ribe og Præst i Vester Vedsted, og 1614 udnævntes han til Biskop over Ribe Stift. 1620 blev han Dr. theol. Han var en meget stridbar Mand og forivrede sig flere Gange i den Grad over for sine Embedsbrødre, at han efter Øvrighedens Befaling maatte give dem offentlig Oprejsning. Han ægtede: 1. (1592) Borgmester Laurids Thøgersens Datter Lene (d. 1602), 2. (1603) Raadmand Peder Baggesens Datter Karen (d. 1639). Begge Hustruer vare fra Ribe. Det sidste Bryllup varede i 3 Dage, og paa den sidste Dag var der et slemt Slagsmaal imellem Gjæsterne. H. døde 6. Juli 1629. Kinch, Ribe Bys Hist. II, 269 ff. S. M. Gjellerup.

Karen Pedersdatter BAGGESEN [Parents] was born about 1589. She died 1 on 20 May 1639 in Ribe. Karen married Biskop i Ribe Ivar IVARSEN on 27 Nov 1603 in Ribe.

They had the following children.

  M i Peder Iversen HEMMET was born in Oct 1603. He died on 21 Jan 1644.

Ivar GREGERSEN [Parents] was born about 1530. He died about 1601. Ivar married Maren CLAUSDATTER.

Maren CLAUSDATTER was born in 1540. She died about 1601. Maren married Ivar GREGERSEN.

They had the following children.

  M i Biskop i Ribe Ivar IVARSEN was born about 1564. He died on 6 Jan 1629.

Gregers PEDERSEN was born about 1500. He died about 1559.

He had the following children.

  M i Ivar GREGERSEN was born about 1530. He died about 1601.

Rådmand i Ribe ca. 1575 Peder BAGGESEN [Parents] was born 1 about 1546. He died in 15. apr 1591. Peder married Dorothea Sørensdatter STAGE on 30 Nov 1572 in Ribe.

Dorothea Sørensdatter STAGE [Parents] was born 1 about 1558 in Ribe. She died on 10 Aug 1602 in Ribe. Dorothea married Rådmand i Ribe ca. 1575 Peder BAGGESEN on 30 Nov 1572 in Ribe.

They had the following children.

  F i Karen Pedersdatter BAGGESEN was born about 1589. She died on 20 May 1639.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index