Selected Families and Individuals


skolelærer og kirkesanger Søren Peter CHRISTENSEN was born on 30 Aug 1817 in Avnsø, Holbæk Amt. He was christened on 5 Oct 1817 in Avnsø, Holbæk Amt. Søren married Frederikke Nicoline FRANDSEN.

Hjælpeskolelærer i 1840 i Værslev. Boede i Degneboligen.(FT 1840)

Frederikke Nicoline FRANDSEN was born about 1817 in sæby sogn holbæk. Frederikke married skolelærer og kirkesanger Søren Peter CHRISTENSEN.

They had the following children.

  M i
Peter Oluf Thodor CHRISTENSEN was born about 1843 in Holmstrup, Holbæk.
  M ii
Christian Marium CHRISTENSEN was born about 1846 in Holmstrup, Holbæk.
  F iii Anna Matha CHRISTENSEN was born on 10 May 1848. She died in 1931.

Gårdmand Lars SYLVESTERSEN [Parents] was christened on 25 Sep 1803 in Sdr. Lem Kirke. Lars married Anna Cathrine BENDTSDATTER in ??.

Sognefoged
Bopæl v. dødsfald V. Boulevard 47, 2., Kbh

FT 1885 ifgl. Mogens Esmarch: boede Johannes iReventlowsgade nr. 10, matr. 92, Forhus, 1. sal th.

Anna Cathrine BENDTSDATTER. Anna married Gårdmand Lars SYLVESTERSEN in ??.

They had the following children.

  M i
Jens Sylvestersen LARSEN was born in 1834.
  F ii
Maren LARSEN was born in 1837.
  M iii
Niels Lauritz LARSEN was born in 1841.
  F iv Johanne Kristine LARSEN was born on 4 Jun 1844. She died on 23 Mar 1928.
  F v
Karoline Kirstine LARSEN was born in 1849.

Sylvester LARSEN. Sylvester married Johanne JENSDATTER.

Johanne JENSDATTER. Johanne married Sylvester LARSEN.

They had the following children.

  M i Gårdmand Lars SYLVESTERSEN was christened on 25 Sep 1803.

Hans Christian SERRITSLEV was born on 26 Nov 1877. He died on 7 Nov 1974. Hans married Anna Nikoline ESMARCH on 15 Oct 1910.

Anna Nikoline ESMARCH [Parents] was born on 5 Jul 1881. She died on 29 Jul 1941. Anna married Hans Christian SERRITSLEV on 15 Oct 1910.

Marriage Notes:

Kilde: Ægteskab oplyst af Jens Jerichow vedr. opdatering af Johannes Esmarchs efterkommere vedr. "Adjunkt, frk. Ausa Floors Familielegat", oprettet 14/1 1955.

They had the following children.

  M i Poul SERRITSLEV was born on 29 Feb 1912. He died on 13 Aug 1993.
  F ii Civilingeniør Grete SERRITSLEV was born on 5 Jun 1915. She died on 21 Oct 2008.
  F iii Grete SERRITSLEV.

Købmand og brygger Johannes HAAGEN [Parents] was born in 1720 in Island. He died in 1772. Johannes married Christiana Marthina KJÆRULFF.

Danskbiografisk lexikon Bind VI. side 436

Christiana Marthina KJÆRULFF. Christiana married Købmand og brygger Johannes HAAGEN.

They had the following children.

  F i Susanne HAAGEN was born in ca. 1753. She died on 10 Aug 1797.
  M ii Hans HAAGEN was born in 1754. He died on 3 Jul 1815.

Hans HAAGEN [Parents] [scrapbook] was born in 1754 in christianshavn. He died on 3 Jul 1815. Hans married Anne Cathrine MENGS on 21 Jul 1786 in Sct. Nikolaj, København.

han blev student 770, 1782 prokurator, 1788 søkrigsprokurør, 1800 Politimester i Kjøbenhavn, 1804 etatsråd.

Fra Dansk Biografis Leksikon:
Hans Haagen,  19.12.1754-3.7.1815, politidirektør. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). H. kom fra det bedre borgerskab. Ved hans dåb var der en regimentskvartermester af familien blandt fadderne, en anden slægtning var højesteretsadvokat. Han blev student 1770, cand.jur. 1777, prokurator 1781 og 1788 udnævnt til søkrigsprokurator idet han afkøbte forgængeren embedet mod at betale ham halvdelen af gagen. 1800 efterfulgte han C. M. T. Cold som politimester i Kbh., men mistede embedet da han 1808 var uforsigtig nok til at holde på sin ret overfor de højere myndigheder. H. havde ladet to af sine betjente, der skulle ledsage et par arrestanter til den preussiske chargé d'affaires, følge med helt ind i dennes bolig. Opbragt over krænkelsen klagede udsendingen til udenrigsdepartementet og krævede en undskyldning, men da H. fastholdt at have optrådt korrekt og at det var departementet der var på nakken af ham pådrog han sig Frederik VIs "allerhøjeste Misbilligelse", og efter nytår måtte han søge sin afsked som han bl.a. begrundede med "Ærgelser over Opdigtelser og Usandheder". Den bevilgedes fra udgangen af marts 1809.
Efter H.s afgang udskiltes embedets egentlige dømmende funktioner ved udnævnelsen af en særlig justitiarius i politiretten, og hans efterfølger Rasmus Langeland Bagger beholdt alene de egentlige politiforretninger samt retten til at idømme bøder og ganske korte frihedsstraffe (2–4 dages vand og brød). Da de to funktioner 1813 atter forenedes og Bagger n.å. blev borgmester udnævntes H. påny til leder af politiet, et udtryk for at der ikke var graverende fejl i hans tidligere embedsførelse. At han som den første fik titlen politidirektør skyldes formentlig at han siden 1812 havde været generalauditør i søetaten. Han døde dog kort efter udnævnelsen. – Både Hof- og stadsretten og admiralitets- og komissariatskollegiet gav ham et godt vidnesbyrd for duelighed og retsindighed og nekrologen over ham roser ham for myndig og human optræden under krigsbegivenhederne 1801 og 1807. Hans selvbiografi til ordenskapitlet brændte med Christiansborg 1884. – Justitsråd 1800. Etatsråd 1804.
Familie
Forældre: islandsk købmand og brygger Johannes H. (1720–72, gift 2. gang 1766 med Dorothea Beckmann, 1721–82, gift 1. gang 1744 med kommerceråd Andreas Kellinghusen til Ødemark, død 1759) og Christiane Martine Kjærulf (1733–62). Gift 21.7.1786 i Kbh. (Nic.) med Anne Cathrine Mengs, døbt 5.6.1764 i Kbh. (Frels.), død 25.8.1836 sst. (Helligg.), d. af protokollist, senere administrator ved den danske manufakturhandel Christian Vilhelm M. (ca. 1734–99) og Ane Petersen (ca. 1745–1819).
Udnævnelser
R. 1809.
Bibliografi
Oluf Nielsen i Pers.hist. t. I, 1880 297f (= forf.s Kbh.s politimestre og politidirektører, 1881). Marcus Rubin: 1807–14, 1892(reproudg. 1970)618

Anne Cathrine MENGS. Anne married Hans HAAGEN on 21 Jul 1786 in Sct. Nikolaj, København.


Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH [Parents] was born 1, 2 on 19 May 1878 in København. He was christened on 21 Jun 1878 in Vor Frue Kirke. He died on 15 Feb 1959. Johannes married Ellen LANGSTED 3 on 15 Nov 1906.

dødstidspunkt i flg. Mail fra Jens Jerichow i vedr. opdatering af efterkommere fra Johannes Esmarch vedr. frk. Ausa Floors familielegat..
Iflg Krak København,forskellige årgange boende:  1909: J.E. Ohlsensgade 12, Kbh. Ø, 1924: Gl Kongevej 29B,4. 1940 R. Aurehøjvej 1., 4 Hellerup.)

fra Jens Jerichow
Jernbaneingeniør. Født i København. Blev student 1896 og tog polyteknisk eksamen for bygningsingeniører 1903. Efter aftjening af værnepligt var han ansat ved Statsbaneanlæggene 1904-05, men gik derefter i A/S Vølunds tjeneste som leder af dette firmas opvarmnings- og ventilationsanlæg. Han har i denne stilling forestået udførelsen af anlæg af nævnte art på Børsen, Statsbanernes Centralværksteder og en række store hospitaler. 1910 vendte han tilbage til Statsbanerne og har her virket som ingeniørassistent 1912-16, som baneingeeniør af 2. grad 1916-17, som kontorchef i Generaldirektoratet 1917-19 og endelig  fra 1/4 1919 som baneingeniør af 1. grad. I Statsbanernes tjeneste har E. forestået en række betydelige ingeniørarbejder, hvoraf de vigtigste er: Sporændringen på Vejle-Give banen. Udvidelsen af stationerne mellem København og Roskilde og forarbejderne til dobbeltsporet mellem Fredericia og Daugaard.

KRAK blå bog 1957:
ESMARCH Johannes M civilingeniør, fh. baneingeniør, R.DM.p.p.; f. 19'5 1878 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Esmarch (død 1921) og hustru Anna f. Christensen (død 1931): gift (15 11 1906) m. Ellen E.. f. 30/8 i Kbhvn., død 1940, datter af grosserer Adolf V Langsted (død 1924) og hustru Charlotte f. Knudsen (død 1918).
Student 1896; cand. polyt. 1903; ansat ved statsbaneanlæggene 1904; ingeniør ved AS Vølund 1905-10; 1911 atter ansat u. statsbanerne, 1912 som inge-niørassist., 1916 som baneing., 1917 som kontorchef i generaldirektoratet, 1919 som baneing. af 1. grad; 1920-23 chef for 15. banesektion, Aabenraa; i generaldirektoratet 1923-41; teknisk rådgiver ved teknisk central, senere an-lægsdirektoratet, u. ministeriet for offentlige arbejder 1941-51.
Bistået kommissionen af 1912 til vurdering af statsbanernes aktiver samt kommissionen ang. sikkerhedsforholdene ved statsbanerne.
Formand for Sønderjydsk Ingeniørforening 1922-23; medl. af statsbanernes eksamenskommission 1926-33; medstifter af Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France og sekretær for samme 1930-37, næstformand 1938-45; Membre Sociétaire de la Société des Ingénieurs Civils de France; medl. af bestyrelsen for Société Amicale de Secours Mutuels des Frangais au Danemark fra 1937; næstformand i Société Amicale d'Entr'aide Franco-Danoise 1943 -50.
Har skrevet afhandlinger i forsk, tekniske tidsskrifter. Tekn. medarbejder ved A Blinkenberg og M Thiele's Dansk-Franske Ordbog og ved Hermann Vinterberg og C A Bodelsens Dansk-Engelske Ordbog.
Udenl. orden: F.Æ.L.4.
Adresse: Paludan Mullers V. 12.
Kbhvn. V.

Jernbaneingeniør. Født i København. Blev student 1896 og tog polyteknisk eksamen for bygningsingeniører 1903. Efter aftjening af værnepligt var han ansat ved Statsbaneanlæggene 1904-05, men gik derefter i A/S Vølunds tjeneste som leder af dette firmas opvarmnings- og ventilationsanlæg. Han har i denne stilling forestået udførelsen af anlæg af nævnte art på Børsen, Statsbanernes Centralværksteder og en række store hospitaler. 1910 vendte han tilbage til Statsbanerne og har her virket som ingeniørassistent 1912-16, som baneingeeniør af 2. grad 1916-17, som kontorchef i Generaldirektoratet 1917-19 og endelig  fra 1/4 1919 som baneingeniør af 1. grad. I Statsbanernes tjeneste har E. forestået en række betydelige ingeniørarbejder, hvoraf de vigtigste er: Sporændringen på Vejle-Give banen. Udvidelsen af stationerne mellem København og Roskilde og forarbejderne til dobbeltsporet mellem Fredericia og Daugaard.

Ellen LANGSTED [Parents] 1 was born in 30 aug 18xx in København. She died in 1940. Ellen married Cand.polyt, baneingeniør Johannes Marius ESMARCH on 15 Nov 1906.

They had the following children.

  M i Ole ESMARCH was born on 9 Sep 1907. He died on 2 Aug 1968.

Adolf LANGSTED was born about 1851 in kbh. Adolf married marie charlotte NN.

I.flg. folketælling 1885: Adr: Nørrebrogade 16, matr 354, 4. sal

marie charlotte NN was born 1 about 1852 in Holtenau. marie married Adolf LANGSTED.

They had the following children.

  F i Ellen LANGSTED was born in 30 aug 18xx. She died in 1940.

Ole ESMARCH [Parents] was born on 9 Sep 1907. He died 1 on 2 Aug 1968 in København. Ole married Defektrice Gerda Rimor Marie HANSEN in 1935.

Other marriages:
, #ukendt

Fra selvbiografi 1940 i festskrift udgifet af Københavns Universitet, p. 156-157:
"Ole Esmarch. Jeg er født den 9. September 1907, som Søn af Baneingeniør, cand.polyt. Johannes M. Esmarch og Hustru Ellen, f. Langsted. - I 1926 blev jeg Student fra St. Jørgens Gymnasium og i 1935 tog jeg lægevidenskabelig Embedseksamen med Hovedkarakteren Laudabilis. - Efter Turnustjenese paa Svendborg Amts og Bys Sygehus har jeg i godt 3 Aar været ansat ved Aarhus Kommunaehospitals røntgen- og Lysklinik samt Radiumstationen for Jylland, først som Kandidat og senere som Assistent. Under udmærkede Arbejdsforhold kunde jeg beskæftige mig med experimentel Kræftforskning. Ved velvillig Støtte fra Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse kunde jeg i Foraaret 1938 studere Biokemi og Canser i London, og i Foraaret 1939 gjordet Det Danske Pasteur-Selskab det muligt for mig at fortsætte disse Studier i Paris. Disse Studierejser har været af umaadelig Betydning for min Udvikling i det de ikke alene har afklaret mere specielle Problemer, men ogsaa har paavirket min Helhedsopfattelse af kræftforskningen. Under denne Uddannelse har jeg offentliggjort nogle arbejder i danske og internationale Tidsskrifter og skrevet min Disputats: Studier over Metylcholantren og dets kræftsfremkaldende virkning paa Mus. Paa denne Afhandling fik jeg 5/10 1940 den medicinske Doktorgrad. - Siden Februar 1940 har jeg været ansat som Assistent ved Bispebjerg Hospitals patologiske Institut, og siden April har jeg tillige arbejdet ved Universitetets Institut for almindelig Patologi."

Defektrice Gerda Rimor Marie HANSEN died on 6 Oct 1989. Gerda married Ole ESMARCH in 1935.

I flg. mail fra Lise Villadsen, datter af chefred. på Jyllandsposten

They had the following children.

  M i Arkitekt Børge ESMARCH was born on 29 Dec 1936.
  M ii Jens ESMARCH was born on 15 Aug 1938.
  F iii Lise ESMARCH was born on 7 Dec 1944.
  M iv Erik ESMARCH was born on 10 Apr 1946.

Anthon Madsen JENSEN died on 3 Dec 1982. Anthon married Lise ESMARCH 1 in 1971.

Lise ESMARCH [Parents] 1 was born on 7 Dec 1944 in københavn. Lise married Anthon Madsen JENSEN in 1971.

Other marriages:
VILLADSEN, Anders

They had the following children.

  F i Annette Esmarch JENSEN was born on 5 Mar 1967.
  F ii Tina Esmarch JENSEN was born on 8 Apr 1972.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index