Efterkommere Mathias ESMARCH

Second Generation


2. Grosserer Jens ESMARCH 1 (Mathias ) was born 2 on 4 May 1773 in København. He was christened in Garnisons kirke.

I flg. kirkebog for Garnisons Kirke er Jens født 4. maj 1773.

Iflg Folketællingen 1887 boede Jens og hans broder Frederik  i Adelgade 229-230. (Se under moderen).

Iflg folketællingn fra 1801 boede Jens Esmarch og Dorthea Rhode i Christianshavns Kvarter Matr. 166,  Ovengaden Neden Vandet nr. 11 - den nuværende Heerings Gaard. [Heerings Gaard blev opført af skibskaptain, grosserer Hans Peter Kofoed].  Ved sønnen Hans Haagens dåb, er JE opført som grosserer. Ved broderens Frederik Christians dåb, er JE opført som købmand ved Holmens Canal.

Jens Esmarch var 1796 i flg. anmeldelse til Skiftekommissionen Volontør i kammeråd Fleischers kontor. (Se broder Christian E.)

Jens kalder sig åbenbart herefter Jens Christian Esmarch, idet han under dette navn vandt borgerskab i København den 3. marts 1800 som grosserer. Det fremgår af borgerskabsprotokollen for København. Det fremgår også at JE "er fød her i staden".

Også i Kraks vejviser for København er Jens Esmarch at finde. Dels driver han grosserervirksomhed med en Thorsen under navnet Esmarch & Thorsen. I 1800 i Torvegade 75, i 1801 i Ovengaden Neden Vandet 166. I 1802 i Holmens Kanal 399. I 1803 er kompagniskabet ophørt og Esmarch driver grosservirksomhed fra samme adresse i Holmens Kanal i 1804. I 1805 står han som sec.lieut. ved det borgerlige Artellerie, og driver købmandsvirksomhed fra Gothersgade 6.

Han er ikke herefter i krak. Fra 1815-20 står konen opført på forældrenes adresse i Frederiksberggade 21.


Iflg. kirkebogen for Helligånds Kirke blev  Jens Christian Esmarch gift med Dorthea Rode den 19 Dec. 1800.

Af hovedbogen fremgår "efter kongelig bevilling af 10 december 1800 bleven ungkarl og grosserer Hr Jens Christian Esmarch og jomfrue Dorothea Rhode copulerede hjemme i huset. Forlovere vare
for brudgommen justitsraad og politimester Haagen og for bruden Fr Rhode. ..."( titel ulæselig).

I flg. Skattemandtallisterne er Jens Esmarch i 1801-1803 købmand i Holmens Kanal, matr. 399.

Iflg. Kirkebog for Sankt Nikolaj sogn var Jens Købmand i Gothersgade nr. 6, i 1804, hvor datter Anne Cathrine blev døbt.

Hvad blev der af Jens??

Han blev stævnet af svigerfaderen i 1808 Stævningen er rettet mod C.A.Borch, men anmeldes også overfor svigersønnen:
"Ad. 1808. Proclama og Avertissements=tillæg. No 80
Af de til Forsendelse med Posten alene priviligerede Kiøbenhavnske Tidender
Redigeret trykt og udgifet af Brødrene Berling.
P2…..
Stævning.
Tilforordnede udi den kongelige Lands Over= samt Hof= og Stadsret, giøre vitterligt: At for os haver ladet andrage Regimentsquarteermester Friederich Eisenberg Rohde hvorledes han som Creditor hos forrige [tidligere] Grosserer Jens Christian Esmarck, skal finde sig høiligen beforet til for os at lade indstævne handelsmand C. A. Borch i Anledning af en urigtig og fingeret Fordring som denne har formeret bemeldte Esmarch, og for samme paa en lovstridig maade vidst, at tilvende sig et Forlig under 10de November 1807 ved Giesteretten [gæsteretten - særlig domstol hvor en fremmed kunne få sin sag behandlet] her i Staden, grundet paa en fingeret Vexel=Obligation, for 3000 Rdlr., hvilket Forliig han derpaa under 23de ejusdem [samme måned] har ladet exeqvere udi Esmarks 1/6 Part i Barkskibet Petra - der var dennes eneste Eiendom - og hvorved Citanten [Klager] berøvedes leilighed til at erholde sin Fordring fortrinlig udlagt og erstattet, ved hvilket sit Forhold bemeldte Handelsmand C. A. Borch skal have søgt at præjudicere Citanten i hans lovlige Ret til meerbemeldte Esmarck og hans Eiendele mv.  efterdi Citanten ved denne Ret for længst havde anlagt Sag og erholdet Dom den 16de November 1807 over Esmarck, som straks blev forkyndet; men hvilken ikke kunde vorde exeqveret før 14 Dages Forløb derefter, inden hvilken Tids Forløb Handelsmand Borch allerede havde erhvervet Execution, hvis Aarsag Citanten, som under 5de Februarii 1808 har ladet effectuere Arrest udi 1/8 Part i fornævnte Barkskib Petra, formener at tilkomme at nyde forlods Betaling, formfor bemeldte Borch, af den denne udlagte 1/6 Part i meerbemeldte Barkskib, deels fordi hans Fordring i og for sig selv er fingeret, deels fordi hans Forliig paa en formeentlig svigagtig og lovstridig maade skal være erhvervet, deels fordi Citanten første haver paatalt sin Ret og sagsøgt Esmarck, med dere Grunde, som Citanten nærmere for os agter at lade fremsætte og deducere; og som handelsmand C. A. Borch ikke har været at finde, eller hans sidste Opholdssted at erfare, er det ved Kongelig allernaadigst Bevilling af 26de Julii sidstleden  blevet Citanten tilladt, ved Stævning her til Retten, hvilken isteden for Forkyndelse for hans sidste Boepæl efter Lovens § - 4- 10, 3de Gange efter hinanden skal indføres i de Kiøbenhavnske Berlingske Aviser, Adresse=Contoirets Efterretninger og den Altonaiske ??, at indstævne ham med 6 Ugers Varsel, for at tage til Gienmæle i nærværende Sag. Thi bliver Ifølge heraf, at efter Citantens Begiæring, samt i kraft af berørte kongelige Bevilling, med 6 Ugers Varsel at regne fra den Tid denne Stævning sidste Gang er bekiendtgiort i fornævnet offentlige Tidender, indstævnet fornævnte handelsmand C. A. Borch at møde for os udi den Kongelige Lands Over samt Hof= og Stadsret, som holdes i Gaarden No. 53 på Østergade Mandag den 28de November førstkommende om Formiddangen kl. 9, for Documentere og Beviislighed at see irettelagte, Demonstration og Paastand at anhøre, samt derefter Dom at imodtage, hvorved Citanten vil forvente sig kiendt berettiget til for sin Fordring på Jens Christian  Esmarck at nyde forlods Betaling af Esmarcks udlagte 1/8 Deel i Barkskibet Petra, fremfor bemeldte handelsmand C. A. Borch, og at denne sidste desforuden skal blive kiendt pligtig at erstatte denne Processes Omkostninger skadesløs, alt efter yderligere derom nedlæggende demonstration og Paastand.
Saa indstævnes og Landvæsens Commissair og Underfoged han, samt den forhen constituerede Underfoged Knud v. Hadesen (?), deres afholdte Executionsforretninger at til= og forsvare.
For Prodessens Skyld anmeldes denne Stævning for forrige Grosserer Esmarck, der er at finde i Artillerikassernen på Christianshavn.

Efter Forordningen af 3die Junii 1796 finder ingen Forlæggelse eder Land og Sted ?
Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitssecretairens Underskrft.
Kiøbenhavn, den 16de September 1808.
(?. S. )    
Bang."


I flg. "Kiøbenhavns kgl. priviligerede Adresse- og Kontoirs efterretninger af 16. november 1804, blev der lørdagen den 24. november 1804 kl. 9 Formiddag i Gården no 5 i Gothersgade  afholdt auktion over Gods og Løsøre som er udlagt ved Execution er udlagt hos købmand Jens Esmark.

En Jens Esmark tog i den 8. november 1810 hyre på skonnerten Mandahl under kaptain Leisner (?), muligvis på kapertogt.

En Jens Esmarck, 40 år, afgik ved døden i Christianshavns fængsel den 9.1.1814.
Det fremgår af journalen over indkomne fanger i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn den 20. november 2013, at Jens Esmarch ved politiretten den 20. novembrer 2013 er idømt 2 måneder for betleri. I flg. journalen er Jens Esmarck ugivt, lutheraner og frisk (syg eller frisk).

Jens married Dorothea ROHDE, daughter of Regm.Qvarter Mæster Frederik Eisenberg ROHDE and Susanne HAAGEN, on 19 Dec 1800 in Helligåndskirken. Dorothea was born in 1778. She died 1 on 27 Dec 1831 in Nykøbing Sj.

I flg. kirkebog Nykøbing død den 27. dec. 1831. Begravet i Nyk. Sj. den 4. jan. 1832. Enke efter grosserer J. C. Esmarch af Nykøbing.

Følgende var at læse i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 4. januar 1832:
"Under sit Ophold i Nykøbing i Sjalland endte vorModer, Dorothea Esmarch, fød Rohde, Tirsdagen den 27de December forrig« Aar sit stræbsomme Liv, efter flere Aars
Lidelser, Hun var elsket og agtet, savnes og begraves af hendes efterladte Broder og tvende Sonner. Kjøbenhavn, den 3die yanuar, 1832.
F. ESmarch. H. Lsmarch. "

Iflg. FT 1787, boende Frederiksberggade 222 (12 år). Svt. Frederiksberggade nr. 24

Dorthea måtte efter J. C. Esmarchs alt for tidlige bortgang opfostre de 2 børn Hans Haagen og Frederich.

Ved børnenes konfirmation i henholdsvis 1817 og 1819 boede Dorthea Frederiksberggade 21(svt. nr. 36). Iflg. Københavns Vejviser boende samme sted med titlen Grossererenke i 1925. Findes i Kbh. vejviser 1930. Senere - dvs. i perioden 1925-30 - flyttede Dorthea til Nykøbing Sjælland, hvor hendes broder Laurentius Georg Rhode var konsumtions- og toldkasserer.

They had the following children.

+ 5 M i Cand.Theol Hans Haagen ESMARCH Sognepræst was born on 4 Oct 1801. He died on 2 Jan 1865.
  6 M ii
Cand.Theol Frederich Christian ESMARCH was born on 19 Oct 1802 in København. He was christened on 16 Apr 1803 in København, Holmen. He died 1 on 23 Jan 1839 in Nykøbing Sj.

Konfirmeret 25. jan 1819 Vor Frue Kirke. Adr. Frederiksberggade 21
Iflg FT 1834 Informator (huslærer) hos Frederik Christian Plum, Afskediget major fra Københavns borgerlige Infanteri (FT1834:Præstø, Mønbo herred, Stege Købstad, Riismarken, Sædegården Cathrinedahl)

Den 31. januar 1839 indrykkes følgende i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger:
Onsdagen den 23te Dennes bortkaldte Herren min gode Sosterfon, Cand. theologia? Frederik Christian Esmarch i en Alder af 37 Aar. Hans Trolovede begrader
med mig hans Dod.
Nykjobing i Sjalland, den 28de Zanuar, 1839.
L. G. Rohde
  7 F iii
Anne Cathrine ESMARCH was born on 28 Nov 1803. She was christened 1 on 26 Mar 1804 in Sankt Nikolaj kirke.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index